ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

Condition

Individual exhibition in Czynna gallery, YMCA, Łódź, 2017

 

video links:

Form

Thirst

Doesn't concern me

 

„Grzegorz Demczuk is persistently working on a form, while not neglecting the content. His proposition is performative meat on the basis of ascetic conceptual art, spiced here and there with a little pop. Sometimes “Condition” is literally painful, though it doesn’t avoid metaphor: it produces - “squeezes” - meaning from the circulation of liquids and from alternating rhythms, from streamlet of sweats, water streams, body pulsation and from the speed of machines. It’s about the performance test of a performer, which - in the widest plan - turns out to be a test of the condition of the whole world - “humanized” - world of the anthropocentric era. It’s the world that constantly flexes its muscles, competing with itself, exploits its own working forces, gives itself up to exhaustive consumption, flooded by streams of uncontrolled though in the same time censored information, overloads its own connections and gets a shortness of breath, counts all of its contacts, relations and exchanges, while at the same time - it opposes and denies its own bad condition, busily hiding and camouflaging signs of inefficiency.”

Text by Tomasz Załuski

Kondycja

Wystawa indywidualna w Galerii Czynnej, YMCA, Łódź, 2017

 

video:

Forma

Pragnienie

Mnie nie dotyczy

 

„Grzegorz Demczuk usilnie pracuje nad formą, ale nie zaniedbuje przy tym treści. Jego propozycja to performatywne mięso, na bazie ascetycznego konceptualu, przyprawione tu i ówdzie lekkim popem. „Kondycja” bywa do bólu dosłowna, choć nie stroni też od przenośni: wytwarza – „wyciska” – znaczenia z obiegu cieczy i przemienności rytmów, ze strużek potu, strumieni wody, pulsacji ciała i prędkości maszyn. Chodzi tu o test wydolnościowy performera, który – w najszerszym planie – okazuje się być testem kondycyjnym całego świata – „uczłowieczonego” świata epoki antropocenu. To świat, który wciąż pręży muskuły, rywalizując z samym sobą, eksploatuje swe siły robocze, oddaje się wyczerpującej konsumpcji, zalewa potokami niekontrolowanej, choć zarazem cenzurowanej informacji, przeciąża swe łącza i dostaje zadyszki, zliczając swoje kontakty, relacje i wymiany, a przy tym wszystkim – idzie w zaparte i wypiera się swej kiepskiej kondycji, skrzętnie skrywając i maskując oznaki niewydolności.”

Tekst Tomasza Załuskiego